Văn bản

Thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ VHTTDL.

Kế hoạch được ban hành theo Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL ngày 18/7/2018 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến các cơ sở giáo dục thuộc Bộ VHTTDL tạo động lực cho học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lý tưởng đạo đức cách mạng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Từ đó xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Bộ VHTTDL trong việc thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Theo nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch, hàng năm hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách đến các học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ bằng các văn bản chỉ đạo hoặc lồng ghép trong Chỉ thị hướng dẫn nhiệm vụ năm học hằng năm.

Bên cạnh đó, phát hiện, tổng hợp danh sách sinh viên thuộc đối tượng thu hút đang học tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ trong và ngoài nước. Lập danh sách những sinh viên, cán bộ khoa học trẻ thuộc đối tượng thu hút, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP. Tổng hợp danh sách gửi về Bộ VHTTDL.

Đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện quy trình phát hiện, theo dõi sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ xây dựng, triển khai Kế hoạch.

Các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chính sách thu hút đến các học sinh, sinh viên và cha, mẹ của học sinh, sinh viên; tổ chức việc phát hiện, bồi dưỡng, lập danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ định kỳ hàng năm; Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch về Bộ VHTTDL.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Báo Văn hóa chủ động tổ chức tuyên truyền về chính sách thu hút trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền chính sách phát hiện, thu hút, theo dõi, tổng hợp và triển khai Kế hoạch này.

Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL


Nguồn: Bộ VHTTDL

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
1,779
Tổng truy cập
27,334,039