Văn bản

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ nay đến năm 2020, mục tiêu được đặt ra là củng cố, kiện toàn, đồng bộ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương, đặc biệt là tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, địa phương liên quan. 80% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến huyện, thành phố được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ. Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh cho các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan.

Định hướng đến năm 2025, các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan. 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến huyện, thành phố được tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ. Hàng năm tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết công tác thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

Nội dung thực hiện bao gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng; Nâng cao năng lực quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin./.

Nguồn: thanhuytphcm.vn

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
9,923
Tổng truy cập
26,402,459