Tin tức

Báo cáo tình hình thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch

Sáng 2/3, thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã báo cáo Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình đồng thời có trách nhiệm trong việc hướng dẫn hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền bình đẳng trong gia đình, trong thời gian vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động thuộc lĩnh vực bình đẳng trong gia đình nối riêng và bình đẳng giới. Cụ thể:

Các hoạt động truyền thông thuộc lĩnh vực bình đẳng giới và bình đẳng trong gia đình:

Truyền thông với chủ đề phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực giới và thực hiện quyền bình đẳng giới trong gia đình là hoạt động có tính chất thường niên. Trong 2 năm 2008-2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các chiến dịch truyền thông trọng điểm tại trung ương trên các phương tiện truyền thống đại chúng. Đồng thời, xây dựng các văn bản hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố xây dựng các kế hoạch hoạt động truyền thống với chủ đề phòng, chống bạo lưc gia đình và thực hiện bình đẳng giới.

Năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục lồng ghép việc phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện bình đẳng trong gia đình, bình đẳng giới trong hoạt động của đề án : “ Tuyên truyền đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam” triển khai tại 63 tỉnh/thành trực thuộc trung ương.

Đồng thời, để làm cơ sở cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai các hoạt động thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, được sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Dự án Ô (thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch hành động về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2011-2015.

Các hoạt động thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp tỉnh:

Từ năm 2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình tại 63 tỉnh/thành phố. Đặc điểm của công tác quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGD) là sự kết hợp giữa việc ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm, văn bản hành chính với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên gia đình thông qua các tổ chức đoàn thể mà thành viên gia đình là đoàn viên và hội viên, do đó đối tượng thực hiện mô hình PCBLGĐ được xác định là gia đình và cộng đồng. Bởi vậy, công tác truyền thông vận động, nâng cao nhận thức cho từng gia đình, trong đó tập trung ưu tiên tuyên truyền cho các gia đình có nguy cơ cao xảy ra bạo lực là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình tổ chức thực hiện mô hình. Nội dung tuyên truyền của mô hình này có sự kết hợp giữa truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở quan điểm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới là một trong những yếu tố quan trọng để phòng, chống bạo lực gia đình. Hoạt động trọng tâm của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình là xây dựng Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại 01 xã thí điểm.

Tính đến nay, tổng số câu lạc bộ do Trung ương và địa phương triển khai theo Mô hình của Trung ương là khoảng 2500 câu lạc bộ. Trong hơn 2 năm qua, các CLB Gia đình phát triển bền vững trên địa bàn cả nước đã tổ chức cho hơn 525.000 hộ gia đình tham gia sinh hoạt với 14 nhóm nội dung theo hướng dẫn và tài liệu của Trung ương về: truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, giáo dục ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình; phổ biến luật pháp, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những văn bản có nội dung liên quan tới gia đình, PCBLGĐ, bình đẳng giới..

Cùng với hoạt động của Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, tại mỗi xã triển khai Mô hình đều thành lập 5 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình hoạt động với 2 chức năng: tư vấn, hòa giải và can thiệp kịp thời các vụ bạo lực gia đình. Tổng sổ nhóm do Trung ương hỗ trợ thành lập là 320 nhóm, mỗi nhóm có 5 thành viên trong đó thành phần chủ chốt gồm công an viên, trưởng thôn, ấp, tổ dân phố, chi hội phụ nữ. Tổng số thành viên của 320 nhóm là 1600.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn coi việc đảm bảo và thực thi bình đẳng giới là một trong những nội dung hoạt động quan trọng của lĩnh vực văn hoa, gia đình, thể thao và du lịch nói chung và lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng. Trên quan điểm từng bước nâng cao nhận thức về bình đẳng giới thông qua các hoạt động truyền thông giáo dục, trong thời gian qua, Bộ đã tổ chức nhiều hoạt động ở cấp Trung ương và địa phương. Cùng với việc tổ chức các hoạt động thuộc phạm vi ngành, Bộ cũng phối hợp với các Bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội có liên quan để cùng triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

`Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ triển khai thực hiện kế hoạch hành động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2011 – 2015. Đây là cơ sở để thực hiện bình đẳng giới trở thành một trong những nhiệm vụ được lồng ghép trong các nhiệm vụ chung của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Nguyên Hà
Theo cinet.org.vn

 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
4,991
Tổng truy cập
19,534,628