Ngày hội VHTTDL Chăm

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm- Ninh Thuận năm 2012

Nhằm chuẩn bị công tác tổ chức “Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm- Ninh Thuận năm 2012”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Quyết định số: 1984/QĐ-BVHTTDL ngày 30/5/2012 và Quyết định số 2053 ngày 31/5/2012 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội. Ban biên tập Trang tin điện tử Cơ quan đại diện Bộ xin trân trọng đăng tải toàn văn 02 quyết định trên tới quý vị độc giả:
 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012;

Căn cứ Công văn cử các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012 của Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban Dân tộc, Ban Tuyên Giáo, Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Ninh Thuận, Phú Yên, Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ trưởng-Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012 gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Ngày hội có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012 đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.

- Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai nội dung các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội được sử dụng con dấu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức Ngày hội trong dự toán được duyệt theo qui định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012  tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ trưởng-Giám đốc cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng;

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

- UBND các tỉnh tham gia Ngày hội;

- Sở VHTTDL các tỉnh tham gia Ngày hội;

- Lư­u: VT, Vụ VHDT, Nh25.

    BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

  

   

       Hoàng Tuấn Anh

  

DANH SÁCH

Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch

vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012

(Theo Quyết định số 1984    /QĐ-BVHTTDL ngày  30  tháng 5   năm  2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 

 

  1. Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012 .

2. Ông Võ Đại, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Phó Trưởng ban thường trực. 

3. Ông Mã Điền Cư, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Uỷ viên.

4. Ông Sơn Minh Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên.

5. Ông Nguyễn Hữu Thức, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên.

6. Ông Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Uỷ viên.

7. Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Uỷ viên.

8. Ông Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, Uỷ viên.

9. Ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Ủy viên.

10. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng-Giám đốc Cơ quan đại diện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên.

12. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012;

Căn cứ Công văn cử các thành viên tham gia Ban tổ chức Ngày hội của các đơn vị: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Thư viện, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ, Cục Văn hoá cơ sở, Tổng Cục Du lịch, Tổng Cục Thể dục Thể thao, Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu nghệ thuật và lưu trữ điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Ninh Thuận, Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang, Phú Yên và Thành phố Hồ Chí Minh;

 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012 gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012 sau khi được  Ban Chỉ đạo thống nhất.

- Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức.

- Các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức Ngày hội.

Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận để tổ chức, điều hành công việc. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức Ngày hội  trong dự toán được duyệt theo qui định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012  tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ trưởng-Giám đốc cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

- UBND các tỉnh tham gia Ngày hội;

- Sở VHTTDL các tỉnh tham gia Ngày hội;

- Lư­u: VT, Vụ VHDT, Nh50.

    KT.BỘ TRƯỞNG

    THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

   

     Hồ Anh Tuấn

 

 

 

 

DANH SÁCH

Ban Tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012

(Theo Quyết định số    /QĐ-BVHTTDL ngày    tháng    năm 2012

 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 

 

1. Ông Võ Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng-Giám đốc Cơ quan đại diện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban Thường trực.

3. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban.

4. Ông  Phan Quốc Anh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, Phó trưởng ban.

5. Bà Lưu Huyền Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

6. Ông Nguyễn Hữu Giới, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

7. Ông Phùng Huy Cẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

8. Bà Đặng Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

9. Ông Lê Duy Khánh, Phó Vụ trưởng-Phó Giám đốc Cơ quan đại diện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên. 

      10. Ông Lê Văn Hùng, Phó Vụ trưởng-Phó Giám đốc Cơ quan đại diện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên.

11. Bà Trịnh Thị Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

12. Ông Ngô Hoài Chung, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

13. Bà Phạm Lê Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành Tổng Cục Du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

14. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao Quần chúng, Tổng Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

15. Ông Phạm Văn Thuỷ, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

16. Ông Ma Ngọc Dung, Phó Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam,  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

17. Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên.

18. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy  Thư viện Quốc gia Việt Nam, Uỷ viên.

19. Ông Đào Quốc Hùng, Phó Viện trưởng Viện phim Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nghệ thuật và Lưu trữ Điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên.

20. Ông Lê Hồng Tăng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Ủy viên.

21. Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich tỉnh Bình Thuận, Ủy viên.

22. Ông Âu Xuân Đôn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Ủy viên.

23. Ông Nguyễn Đình Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, Ủy viên.

24. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên.

25. Ông Nguyễn Hùng Khu, Trưởng phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp, Cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên.

26. Ông Đinh Trung Cẩn, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp, Cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ viên.

27. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, chuyên viên Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên./.

 

Bộ VHTTDL
 
Thông tin giải trí
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Đang truy cập
6,451
Tổng truy cập
19,475,646