Hoạt động chung - Sự kiện

Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 14/07 đến 20/07/2014 21/07/2014 10:20
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 14/07 đến 20/07/2014 Từ ngày 14-20/07/2014, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội;kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 thành công (19/8); hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, Năm Gia đình, Năm Thanh niên, Năm An toàn giao thông 2014; đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với việc xây dựng nông thôn mới…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 07/07 đến 13/07/2014 16/07/2014 09:06
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 07/07 đến 13/07/2014 Từ ngày 07-13/07/2014, ngành VHTTDL khu vực phía Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 54 năm Ngày truyền thống Ngành du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/7/2014), phát động chiến dịch kích cầu du lịch nội địa Việt Nam với chủ đề “Người Việt Nam đi Du lịch Việt Nam”; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, Năm Gia đình, Năm Thanh niên, Năm An toàn giao thông 2014; đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với việc xây dựng nông thôn mới…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 30/06 đến 06/07/2014 09/07/2014 15:30
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 30/06 đến 06/07/2014 Từ ngày 30/06 - 06/07/2014, ngành VHTTDL khu vực phía Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 54 năm Ngày truyền thống của Ngành (09/7/1960 – 09/7/2014), phát động chiến dịch kích cầu du lịch nội địa Việt Nam với chủ đề “Người Việt Nam đi Du lịch Việt Nam”; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, Năm Gia đình, Năm Thanh niên, Năm An toàn giao thông 2014; đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với việc xây dựng nông thôn mới…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 23/06 đến 29/06/2014 02/07/2014 08:59
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 23/06 đến 29/06/2014 Từ ngày 23/06 -29/06/2014, ngành VHTTDL khu vực phía Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 54 năm Ngày truyền thống của Ngành (09/7/1960 – 09/7/2014), phát động chiến dịch kích cầu du lịch nội địa Việt Nam với chủ đề “Người Việt Nam đi Du lịch Việt Nam”; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước; Hướng đến kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, Tháng Hành động vì Trẻ em, Năm Gia đình, Năm Thanh niên, Năm An toàn giao thông 2014; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 16/06 đến 22/06/2014 25/06/2014 09:28
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 16/06 đến 22/06/2014 Từ ngày 16/06 đến 22/06/2014, ngành VHTTDL khu vực phía Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 54 năm Ngày truyền thống của Ngành (09/7/1960 – 09/7/2014), phát động chiến dịch kích cầu du lịch nội địa Việt Nam với chủ đề “Người Việt Nam đi Du lịch Việt Nam”; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước; Hướng đến kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, Tháng Hành động vì Trẻ em, Năm Gia đình, Năm Thanh niên, Năm An toàn giao thông 2014; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới…
Cơ quan Đảng – Đoàn thể khối cơ sở Bộ VHHTDL: Tổ chức về nguồn học tập truyền thống tại Côn Đảo 24/06/2014 13:13
Cơ quan Đảng – Đoàn thể khối cơ sở Bộ VHHTDL: Tổ chức về nguồn học tập truyền thống tại Côn Đảo Trong 03 ngày, từ ngày 20 đến 22/6/2014, Cơ quan Đảng – Đoàn thể khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có chuyến về nguồn học tập truyền thống tại Côn Đảo.
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 09/06 đến 15/06/2014 17/06/2014 14:03
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 09/06 đến 15/06/2014 Từ ngày 09/06 đến 15/06/2014, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6); hướng đến kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, Tháng Hành động vì Trẻ em (tháng 6), Năm Gia đình, Năm Thanh niên, Năm An toàn giao thông 2014; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới…
Viện phim Việt Nam: Tuyển Viên chức 2014 13/06/2014 14:32
I. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN CHUNG
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 02/06 đến 08/06/2014 10/06/2014 11:10
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 02/06 đến 08/06/2014 Từ ngày 02/06 đến 08/06/2014, ngành VHTTDL Khu vực phía Nam tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) gắn với kỷ niệm 103 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6), 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6) đồng thời gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014, Tháng Hành động vì Trẻ em (tháng 6), Năm Gia đình, Năm Thanh niên, Năm An toàn giao thông 2014; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nông thôn mới…
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 26/5 đến 01/6/2014 04/06/2014 10:20
Hoạt động VHTTDL Khu vực 3 từ ngày 26/5 đến 01/6/2014 Từ ngày 26/5 đến 1/6/2014, ngành VHTTDL khu vực Nam bộ tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua yêu nước – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6) và cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các địa phương tiếp tục hưởng ứng Tháng công nhân (tháng 5), Tháng Hành động vì Trẻ em (tháng 6), Năm Gia đình, Năm Thanh niên, Năm An toàn giao thông 2014; đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với việc xây dựng nông thôn mới; “Vì biển đảo của quê hương” và các nhiệm vụ khác.
 
 
 
Thông tin giải trí
Sân Khấu Hoàng Thái Thanh (36 Lê Qúy Đôn, Q.3): “Đèn không hắt bóng” 20g00 (25/7), “Ngôi nhà thiếu đàn bà” 20h15 (26/07), “Lạc giữa phố người” 16h00; “Oan tình ai thấu” 20h00 (27/07).
 
Kịch Idecaf (28 Lê Thánh Tôn, Q.1): “Hợp Đồng Mãnh Thú” 20g00 (23/7), “Hồn Bướm Mơ Điên” 20g00 (24/7), “Hợp Đồng Mãnh Thú” 20g00 (25/7), “Ca Sĩ Ngôi Sao” 20g00 (26/7), “Hồn Trương Phi” 20g00 (27/7).
 
Kịch Sài Gòn (130 Cao Thắng, Q.3): “Kinh hoàng ma nữ” 20g00 (23/7), “Biệt Thự cuối đường số 13” 20g00 (24/7), “ Hồn ma báo oán” 20g00 (25/7), “Áo cho người chết” 18g00; “Cứu em” 20g00 (26/7), “Mada” 18g00; “Biệt Thự cuối đường số 13” 20g00 (27/7).
 
Kịch Phú Nhuận (70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận): “Người vợ Ma P2” 20g30 (24/7), “Giờ Chết” 20g30 (25/7), “Đình Cõi Âm” 20g30 (26/7), “Thoát Xác” 20g30 (27/7).
 
Phòng Trà Không Tên (112 Lê Thánh Tôn - Q1): Hoàng Lê Vy - Lều Phương Anh (24/7), “Những tình khúc Bolero” Giao Linh - Phương Dung (25/7), Uyên Linh - Hương Tràm (26/7), Quang Linh - Hoàng Bách (27/7).
 
Phòng Trà Đồng Dao (164 Pasteur – Q.1): Cam Thơ - Nam Cường – Trọng Bắc – Quang Ngọc (24/7), Hoài Lâm – Mia – Vương Khang (25/7), “10 năm tình cũ” Elvis Phương (26/7), Nguyễn Ngọc Anh – Nathan Lee (27/7)
 
Phòng Trà Nam Quang (147 CMTT, Q.3): “Ca nhạc hài kịch” (23/7), “Ca nhạc hài kịch” (24/7), “Ca nhạc hài kịch” Cẩm Ly – Quốc Đại (25/7), “Ca nhạc hài kịch” (26-27/7)
 
Tiếng Xưa (442 Cao Thắng, Q.10): “Đoạn kết chuyện tình buồn” (24/7), “Tình ca không tên” Vũ Thành An (25/7), “Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người?” Phạm Đình Chương – Khánh Ngọc – Phạm Duy (26/7), “Những chuyện tình lãng mạn chưa kể” (27/7
 
Triển lãm 21 tác phẩm điêu khắc của trại sáng tác điêu khắc Hội Mỹ thuật TP.HCM 2014 kéo dài đến ngày 30/8 tại không gian khu du lịch Văn Thánh, TP.HCM
 
Chiếu phim Radiostars (Ngôi sao phát thanh) vào 15g ngày 26/* tại Viện trao đổi văn hóa với Pháp, TP.HCM.
 
Khởi chiếu trên toàn quốc các phim The anomaly (Dị biến), Hercules (Héc-Quyn) từ ngày 25/7.
 
Vở cải lương Chuyện tình Khau Vai tiếp tục lưu diễn vào các ngày 21, 22, 23-7 lần lượt tại nhà hát của Ðoàn văn công Ðồng Tháp, nhà hát Tây Ðô (TP Cần Thơ), Trung tâm hội nghị tỉnh Sóc Trăng (truyền hình trực tiếp trên Ðài PT-TH Sóc Trăng).
 
Hội sách mùa hè giảm giá đặc biệt của Fahasa diễn ra đến ngày 27/7 tại nhà trưng bày - triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1).
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
 
  • Số lượt truy cập:
  • 5045499
  • Số người online:
  • 12